Regulamin max-fish

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAX-FISH z 24.05.2018

 

I.         Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.        Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.         Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.         Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4.         Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Max-Fish.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.         Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Max-fish.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7.         Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10.       Rodo: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II.         Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.max-fish.pl

2.2.         Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.         Sklep internetowy, działający pod nazwą www.max-fish.pl, prowadzony jest przez  Wojciecha Kamińskiego  prowadzącego  działalność  gospodarczą pod nazwą Max Fish Wojciech Kamiński  z siedzibą w Szczecinie, ul Ludowa 25. NIP:8513065374, REGON: 320551413

2.4.         Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a)         zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)         warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)         warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)         zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5.        Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)         Internet Explorer w wersji od wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub

2.6.        W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep max-fish.pl  zastrzega sobie  możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu  internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku  potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III.        Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.        Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.        Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.      Sklep max-fish.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)        podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)         dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)         dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep Max-fish.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela sklepu Wojciecha Kamińskiego.

3.5.         Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu Max-fish.pl

3.6.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)         korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e)         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)         korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.         Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.         Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.         W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.max-fish.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3.        Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)        przedmiotu zamówienia,

b)        jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)        wybranej metody płatności,

d)        wybranego sposobu dostawy,

e)        czasu dostawy,

4.6.        W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

4.7.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wojciechem Kamińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Max-fish Wojciech Kamiński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8.        Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9.        Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0.        Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.max-fish.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.3       Firma Max-Fish może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO które pozyskane zostają bezpośrednio od klientów.

5.4       Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

5.5       Firma Max-Fish Wojciech Kamiński ul.Chopina 4/31 71-450 z siedzibą w Szczecinie jest administratorem danych.

5.6       Firma Max-Fish jako administrator będzie przechowywał Państwa dane przez czas nie określony na zewnętrznych zabezpieczonych serwerach operatora jakim jest IAI S.A. Aleja Piastów 30, 71-064  z Siedzibą w Szczecinie.

5.7      Tak długi czas przechowywania danych związany jest z długoterminową polityką rabatową oraz przygotowywanymi ofertami specjalnym.

5.8      Każdy klient ma prawo  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5.9      Każdy klient ma prawo  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.0      Firma Max-Fish Wojciech Kamiński ul.Chopina 4/31 71-450 z siedzibą w Szczecinie zobowiązuje  się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

6.1     Firma Max-Fish Wojciech Kamiński ul.Chopina 4/31 71-450 z siedzibą w Szczecinie jako Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie

VII.         Dostawa

7.1.        Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską .


Koszty dostawy wynoszą - przesyłki kurierskie  przy wpłacie na konto bankowe - 15 zł,
za pobraniem (płatne przy odbiorze) - 20 zł (niezależnie od ilości zamówionych par i ich wagi
- przesyłki realizowane poprzez Pocztę Polską, przy przedpłacie na konto bankowe  koszt przesyłki priorytetowej 10zł


Towary przesyłamy w oryginalnym opakowaniu lub wyjątkowo opakowaniu zastępczym wraz z wszystkimi metkami załączonymi do produktu przez producenta i dystrybutorów.Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.    

 

7.3.        Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

VIII.         Ceny i metody płatności

8.1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

8.2.        Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)        przelewem na numer konta bankowego 10 1140 2004 0000 3502 5529 0455 Bank Mbank

b)        płatnością w systemie Przelewem poprzez kanały płatności oferowane przez serwis tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Poznań.ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości).

c)       płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

d)       płatność Bonem Upominkowym

 

            Regulamin realizacji bonów upominkowych MAX-FISH:

    Bon upominkowy można nabyć poprzez stronę internetową oraz osobiście w oddziale firmy;
    Bon upominkowy upoważnia do wyboru dowolnych produktów ze strony www.max-fish.pl;
    W przypadku wyboru produktów wartości wyższej od nominału bonu, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi;
    Bon upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę;
    Bon upominkowy Max-Fish jest ważny przez okreslony limit czasu (Data ważności na Bonie)
    Bony są dostępne w 4 nominałach: 50zł, 150zł, 250zł oraz 500zł;

 

IX.        Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować obsługę sklepu Max-fish.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępny TU, jednak nie  jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu na rachunek bankowy.
„Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres :


Wojciech Kamiński
ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
tel. 692 533 549


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;


- „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy”
„Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.” 

 

X.        Reklamacje dotyczące Towarów

10.1.        Sklep Max-fish jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

10.2.        Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mf.sklep@op.pl . Max-Fish.pl Wojciech Kamiński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3.       Wojciech Kamiński nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

XI.        Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1.       Firma Max-fish Wojciech Kamiński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Max-fish Wojciech Kamiński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Max Fish Wojciech Kamiński, Ul.Ludowa 25, 71-700 Szczecin, mailowo pod adres mf.sklep@op.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5.        Firma Max-Fish Wojciech Kamiński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XII.         Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

12.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

12.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wojciechem Kamińskim a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wojciechem Kamińskim a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy  Max-Fish Wojciech Kamiński

12.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Korzystanie ze sklepu max-fish.pl  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 


                                                                                                                                            .....................................

                                                                                                                                           ( miejscowość i data )        

..............................................

Imię i nazwisko Konsumenta                                                                                                                                 

...............................................                                                                                                                                            
Adres zamieszkania
                                                                                                                                             ..............................................................                                                                                                                                                                                                                                                                          ..............................................................                                                                                                                                                                                                                         
..............................................................

( nazwa i adres Przedsiębiorcy)

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość                                                            

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( DZ.U nr 22 poz.271 ze zm. )

odstępuję od umowy .......................................................... nr ......................................

zawartej w dniu .......................... w ................................................................................

Proszę o zwrot kwoty.................... zł słownie(................................................................)

przekazem pocztowym na adres...................................................................................

lub na konto nr................................................................................................................

Zwracam .......................................................................... w stanie niezmienionym.    

          

                                                                                    
.......................................................

      ( podpis Konsumenta )

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel