Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Wojciech Kamiński prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego pod nazwą Max Fish z siedzibą w Szczecinie ul.Ludowa 25. NIP:8513065374, REGON 320551413:, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki ,adres poczty elektronicznej sklep@max-fish.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawcą

 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.max-fish.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości, informujemy o promocjach, przecenach itp. wymaga tylko podania adresu e-mail.

 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.

udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

 W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

- DPD Polska ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,

- General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

 Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.

 Podstawa przetwarzania danych

 Korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

pixel